www.ikco.com
تست --> نمونه سوالات --> تـــوانايي
 

اين آزمون مشتمل بر آزمونهاي شناختي و ويژگيهاي شخصيتي براي تطابق شغل و شاغل مي باشد.

نمونه كوچكي از آزمونهاي شناختي كه در رده تحصيلي ديپلم مورد استفاده قرار ميگيرد، به شرح زير مي باشد.