جذب در شركت به حالتهاي زيرصورت ميپذيرد

 • دائم
 • موقت
  • قراردادي تمام وقت
  • قراردادي پاره وقت
  • پاره وقت دانشجويي
  • مشاوره
 • پيمانكاري