مهارت اول : مباني كامپيوتر

 • اجزاء اساسي سخت افزار كامپيوتر را نام ببريد؟
 • تفاوت زبان هاي سطح بالا با سطح پايين در چيست؟
 • فرق ويروس (virus) با باگ(bug) درچيست؟
 • سرعت پردازش در كامپيوتر به چه عواملي بستگي دارد؟

مهارت دوم : WINDOWS

 • يك فايل نوشتاري با نرم افزار note padeدر ريشه درايو d در folder به نام خودتان ساخته و داخل آن اسم فايل و مدرك تحصيلي خودرا تايپ كرده و ذخيره كنيد.
 • تنظيمي انجام دهيد كه بعد از بازكردن هر پنجره مثلاً my computer و بعد از آن درايو c پنجره my computer كه پنجره قبلي بود خود به خود بسته شود.(تك پنجره بودن)
 • فايلهاي حداكثر چهار حرفي با پسوند exe را از درايو c جستجو نماييد.
 • نقش زمينه پنجره desktop را تغيير داده و ترتيبي دهيد كه پس از 3 دقيقه كارنكردن باكامپيوتر برنامه محافظ مانيتور (screen server ) فعال شود.

مهارت سوم : WORD

 • HEADERصفحات زوج IKCOو پايين نويسي صفحات فرد ، شماره صفحه باشد.
 • جدول زير را بسازيد و در رديف آخر بكمك ابزار WORD حاصل جمع كل حقوقها را بدست آوريد.

نام نام خانوادگي حقوق
a aa 1200
b bb 1800
c cc 1500
جمع :

 • از اطلاعات جدول بالا نمودار تهيه كنيد به صورتي كه امكان مقايسه حقوقها وجود داشته باشد.
 • صفحه كاغذ را آنچنان تنظيم كنيد كه حاشيه از چپ و راست 2cmو از سمت راست چپ فضاي 1cm براي شيرازه در نظر گرفته شود .

مهارت چهارم : EXCEL

 • جدول زير را ايجاد كرده و آنرا formatكنيد و چنان تنظيم كنيد كه هنگام چاپ جدول وسط صفحه قرار گيرد.

اسم حقوق تعداد فرزند حق اولاد کل درآمد
a 280 3    
b 300 1    
c 350 0    
d 400 4    

 • دو ستون حق اولاد و و كل درآمد را تكميل كنيد.(حق اولاد تنها به دو اولاد اول به ازاي هر اولاد 600 واحد پول تعلق ميگيرد. )
 • نموداري تهيه كنيد كه ميزان حقوق و كل درآمد را بايكديگر مقايسه كند.
 • فايل را ذخيره كرده و براي خواندن و تغييرات در آن رمز قرار دهيد .

مهارت پنجم : POWERPOINT

 • چهار اسلايد بسازيد بصورت زير و شماره هر اسلايد در آن قرار گيرد.

پايان

هنر مورد

علاقه

تحصيلات و

نام دانشگاه

نام شما
4 3 2 1

 • براي اسلايد دوم جلوه effect قرار دهيد بصورتيكه ابتدا نام دانشگاه ظاهر شده و سپس تحصيلات شما وارد شود.
 • اسلايد ها را بصورت اتوماتيك و با فاصله زماني 4 ثانيه از يكديگر نمايش دهيد.
 • براي زمينه اسلايد ها back ground قرار داده بصورتيكه اسلايد آخر با بقيه فرق داشته باشد.

مهارت ششم : ACCESS

 • دو جدول زير را ساخته و داده ها را وارد كنيد.

جـــــدول کالا :
کد کالا نام کالا قيمت واحد
1 A 10
2 B 15
3 C 11

جــــــدول فروش :
کد فروش کد کالا تعداد
100 2 8
101 3 10
102 2 15

 • ارتباط بين اين دو جدول بر قرار كنيد.
 • Query بسازيد كه بتواند كالاهاي فروخته شده بيش از 9 واحد را نشان دهد.
 • فرمي ساخته تا بتوان به كمك آن اطلاعات جدول كالا را وارد كرد.

مهارت هفتم : INTERNET

 • تنظيمي انجام دهيد كه هنگام باز كردن Internet Explorer وارد سايت www.irna.com شويم.
 • در مورد اخبار خودرو هاي جديد غير امريكايي جستجو نماييد.
 • يك صندوق Email جديد در Yahoo ايجاد كنيد.
 • نامه اي از صندوق خودتان براي خودتان با ضميمه ارسال كنيد.