مراحل جذب در شركت به صورت زير ميباشد

 1. درخواست نيروي انساني توسط واحد متقاضي نيرو
 2. بررسي فرم توسط معاونت منابع انساني (اداره كل برنامه ريزي نيروي انساني صرفا براي واحدهاي ستادي) و يا با همكاري معاونت مهندسي (براي ديگر واحدهاي شركت)
 3. اعلام به مراجع ذيصلاح براي تاييد و تصويب
 4. ارسال مجوز به معاونت منابع انساني
 5. تهيه برنامه زمانبندي جذب با توجه به الويتهاي مطروحه در مجوز
 6. بررسي انواع روشهاي تامين و جذب نيرو
 7. برگزاري آزمونهاي بدو استخدامي براي افراد واجد شرايط
 8. انتخاب اصلح ترين كانديدها براي ادامه مراحل – مصاحبه پرسنلي
 9. معرفي كانديداهاي منتخب به واحد ذيربط براي انجام مصاحبه هاي فني/تخصصي
 10. دعوت از افراد پذيرفته شده در مصاحبه براي تشكيل پرونده و ادامه مراحل اداري جذب
 11. اعلام مدارك و شرايط استخدامي شركت به فرد
 12. تشكيل پرونده
 13. معرفي فرد به اداره سجل كيفري
 14. معرفي فرد به مديريت پيشگيري درمان و رفاه
 15. دريافت و بررسي پاسخهاي واصله براي ادامه يا عدم ادامه مراحل جذب
 16. دريافت ساير مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده پرسنلي
 17. صدور حكم شروع به كار
 18. عقد قرارداد (با توجه به نوع استخدامي فرد به غير از نوع استخدامي دائم(
 19. استعلام مدارك مورد نياز از مراجع ذيصلاح
 20. ارسال پرونده تكميل شده پرسنلي به كارگزيني