فرد متقاضي پس از پشت سر گذاشتن موفقيت آميز مراحل جذب به منظور ارائه مدارك مورد نياز از طرف اداره كل تامين و جذب دعوت خواهد شد.
  • عكس پرسنلي 4×3
  • گواهي يا اصل مدرك تحصيلي به همراه كپي
  • اصل شناسنامه فرد متقاضي به همراه كپي از تمام صفحات
  • اصل شناسنامه همسر و فرزندان به همراه كپي از تمام صفحات(در صورت وجود)
  • اصل كارت پايان خدمت يا هر نوع معافيت قانوني به همراه كپي (براي آقايان)
لازم به ذكر است كه اصل مدارك فوق پس از تاييد از طرف اداره كل جذب به فرد عودت داده خواهد شد