نقش منابع انساني و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ كس پوشيده نيست. امروزه نيروي انساني به عنوان متولي امر برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، نظارت و كنترل، نقشي پراهميت تر در پيشبرد اهداف متعالي هر سازمان ايفا مي كند.
اهميت و جايگاه منحصر به فرد نيروي انساني در موقعيت رقابتي هر سازمان هر صاحب نظري را بر آن مي دارد كه در مقوله مزيت رقابتي به نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين سرمايه سازماني نگاه كند.
از اينرو اداره كل تامين و جذب نيروي انساني شركت ايران خودرو در راستاي اهداف شركت كه همانا تبديل شدن به يك خودروساز جهاني مي باشد و با توجه به نياز شركت به نيروهاي متخصص و كارآمد، با بهره گيري از آخرين متدهاي جذب و تامين نيرو، اقدام به انتخاب و جذب اصلح ترين افراد جهت تصدي مشاغل موجود در بزرگترين شركت خودروسازي خاورميانه مي نمايد.
فعاليت در يك محيط كاري پويا، حفظ و رعايت كرامات انساني، ارج نهادن به تلاش انسان ها و توسعه روحيه مشاركت در گرو كار تيمي و به كارگيري آموخته هاي فردي و گروهي براي رسيدن به توسعه همه جانبه و پايدار، سرلوحه برنامه هاي ماست.