داوطلبان استخدام در شركت بايد داراي شرايط ذيل باشند:

تابعيت جمهوري اسلامي ايران ( اشتغال اتباع بيگانه با مجوز اعضاي هيات مديره شركت و ارائه پروانه كار معتبر از وزارت كار و رعايت ضوابط ذيربط بلامانع است. )
نداشتن منع قانوني از نظر خدمت نظام وظيفه عمومي
 • براي افرادي كه داراي معافيتهاي مدت معين مي باشند، استخدام دائم و همچنين استخدام قراردادي كه مدت پايان قرارداد بيش از مدت اتمام معافيت باشد ، امكان پذير نمي باشد.
 • افرادي كه داراي معافيتهاي پزشكي مي باشند بنا به مقررات و ضوابط استخدامي در يكي از حالات زير قرار مي گيرند :
  • جذب افرادي كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم مي باشند امكان پذير نخواهد بود.
  • جذب افرادي كه داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و بالاتر مي باشند با توجه به شغل پيشنهادي و در صورت قبولي در معاينات پزشكي مديريت امور پيشگيري، درمان و رفاه بلامانع مي باشد.
اعتقاد به يكي از اديان رسمي كشور
نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح
شرايط سني(داشتن حداقل 18 سال براي تمام افراد متقاضي و حداكثر سن طبق بندهاي زير)
 • براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم 25سال
 • براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني 28 سال
 • براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي 32 سال
 • براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد 35 سال
 • براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتري بدون محدوديت
 • رعايت حداكثر سن براي جذب به صورت مشاوره الزامي نيست.

شرايط مدرك تحصيلي(دارا بودن مدرك تحصيلي و يا اصل گواهي فراغت از تحصيل كه معدل در آن ذكر شده باشد.)
 • براي دارندگان مدرك ديپلم، اصل گواهي نامه ديپلم كه به تاييد آموزش و پرورش رسيده باشد، الزامي است.
 • براي دارندگان مدارك بالاتر از ديپلم، اصل دانشنامه و يا اصل گواهي نامه موقت صادره از دانشگاه، دانشكده و يا مراكز فني حرفه اي الزامي است.
 • گواهي تحصيلي صادره براي حوزه نظام وظيفه مورد قبول نخواهد بود.
 • تاييديه مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي از سوي دفتر امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي آن دانشگاه الزامي است.
 • تاييديه مدارك تحصيلي و يا گواهي ارزشيابي فارغ التحصيلان خارج از كشور از طرف وزارت علوم ، تحيقات و فناوري الزامي است.

سابقه کار مرتبط براي مقاطع کارداني ( 2 سال ) ، کارشناسي ( 6 سال ) ، کارشناسي ارشد ( 3 سال )
مهارتهاي رايانه (ICDL) و زبان انگليسي براي مقاطع کارداني
حد نصاب قبولي در آزمون ورودي شرکت (کارشناسي و کارشناسي ارشد ) و مهارتهاي فني حرفه اي براي مقاطع ديپلم

ساير شرايط جذب

استخدام بستگان درجه اول كاركنان (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزندان) در طول دوران اشتغال شاغل در شركت به هر نحو ممنوع مي باشد.
استخدام افرادي كه سابقه كاري قبلي اشتغال در زيرمجموعه هاي گروه صنعتي ايران خودرو را دارا مي باشند به شرط اعلام رضايت مدير منابع انساني شركت قبلي و تاييد معاونت منابع انساني ايران خودرو بلامانع مي باشد.
استخدام افراد بازنشسته (شركت يا هر سازمان ديگري) به هر نحوي ممنوع مي باشد.